ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญด้านการเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 % ต่อปี

 • 40 % ของพื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่เกษตรกรรรม
 • มีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มในทางบวกของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

ความหลากหลายทางการเกษตร

 • ข้าว
 • น้ำตาล: อ้อย เป็นผู้ผลิตลำดับที่ 4 ของโลก
 • ข้าวโพด
 • มันสำปะหลัง : เป็นผู้ผลิตลำดับที่ 4
 • ปาล์มน้ำมัน : เป็นผู้ผลิตลำดับที่ 4
 • ผลไม้และผัก : สับปะรด (ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ) มะม่วง ( ลำดับที่3 ) กล้วย

ผลผลิตหลักบางส่วนของปศุสัตว์

 • สัตว์ปีก
 • เนื้อ
 • โคนม
 • สัตว์น้ำและปลา

ที่มา : FAO, Overseas Development Institute, World Bank.

Rice-Sugar-Corn_resize

ความต้องการปัจจัยทางการผลิตและเครื่องจักรกล

 • มีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตและตอบรับความคาดหวังของตลาด
 • จากความต้องการของประเทศที่จะทำให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” โครงการของรัฐบาลมีความต้องการที่จะสนับสนุนการลงทุนและการผลิต ผ่านการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร