ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand

SIMA ASEAN Thailand จัดโดย เอ็กซ์โพซิมา (EXPOSIMA) เป็นบริษัทย่อยของคอมเอ็กซ์โพเซียม (COMEXPOSIUM) และ แอ็กซิมา (AXEMA) เป็นตัวแทนทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำในการจัดนิทรรศการของประเทศไทย

 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด คือบริษัทชั้นนำที่จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย อิมแพ็คฯ เป็นทั้งผู้จัดงานและผู้บริหารการจัดงานแสดงสินค้าเชิงธุรกิจและงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป การจัดอบรมสัมมนา การจัดประชุม โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกับสมาคมทางการค้าระดับนานาชาติ ผู้จัดงานจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.impact.co.th

บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการจัดงานของประเทศยุโรป จัดงานมากกว่า 114 งานสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ครอบคลุม 17 ประเภทของการจัดงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ติดอันดับการจัดงาน 5 ใน 10 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ งาน SIAL, Intermat, Salon International de l’Agriculture, SIMA และ Foire de Paris.

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.comexposium.com

แอ็กซิมา เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ รวบรวมบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านการจัดสวนและสวนสาธารณะ รวมทั้งเครื่องมือทางการเกษตรที่เกี่ยวกับการผลิตพืชและปศุสัตว์ทั้งในฝรั่งเศสและนานาชาติมาร่วมกัน แอ็กซิมารวบรวมบริษัทจำนวน 250 บริษัท (69% เป็นผู้ผลิตและ 31% เป็นผู้นำเข้า) คิดเป็นสัดส่วน 90% ของอุปกรณ์การเกษตรในประเทศฝรั่งเศส

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.axema.fr

 

ผู้ร่วมจัดงาน

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ, ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.moac.go.th